WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu

june 07, 2022 |  Posted by Admin  | 

I

ISO 19011 Nedir?
 

ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzudur.
ISO 19011, bir kuruluşta sahip olunan tüm yönetim sistemlerinin denetlenmesi hakkında bilgiler sunar. Denetim programının yönetilmesi, denetimin aşamaları ve yürütülmesi, denetime katılan tarafların sorumlulukları, denetçi özellikleri ve iletişim konuları standardın maddeleri arasında yer alır.

Tetkik Faaliyetinin İlkeleri
 
 • Dürüst ve adil yaklaşım
 • Ahlaki davranış
 • Profesyonel yaklaşım ve özen
 • Gizlilik
 • Bağımsızlık
 • Delile dayalı yaklaşım
 • Risk odaklı yaklaşım
Tetkikin Aşamaları
 

Bir tetkik aşağıdaki aşamaları içermelidir:

 • Hazırlık (Denetimin planlanması, denetim kriterlerinin ve denetimde kullanılacak çeklistlerin hazırlaması, denetimin kapsamının belirlenmesi, denetimin tarihi ve süresinin belirlenmesi, denetim ekibinin oluşturulması )
 • Denetimin gerçekleştirilmesi (Açılış toplantısının yapılması, doküman takibi, uygulamaların kontrolü, kayıt tutma, bulguların belirlenmesi ve kayıt altına alınması, kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi)
 • Raporlama (Düzeltici faaliyetlerin başlatılması, denetim raporunun oluşturulması, delillerin kayıt altına alınması (fotoğraflar, notlar, tutanaklar, görüşme kayıtları)
 • Sonuçların izlenmesi (Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, takip denetimi, etkinlik kontrolleri )
İç Tetkik Nedir?
 

İç tetkik kuruluşun tabi olduğu standartlar kapsamında, kuruluş içerisinde yürütülen faaliyetlerin etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere icra edilen denetleme faaliyetidir. İç tetkikte amaç, kuruluşun zayıf ve geliştirilmeye açık noktalarının objektif , bağımsız ve yetkilendirilmiş denetçiler tarafından tespit edilmesi, oluşabilecek problemlerin önceden tahmin edilmesi ve sistemin geliştirilmesi amacıyla fırsatların yakalanmasıdır.
Denetim periyodu ve süresi, denetlenecek birim, bölümler, faaliyetler, ürün ve hizmetlerin kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi doğrultusunda, belli bir plan dahilinde belirlenerek gerçekleştirilir. Yürütülen faaliyetlerdeki kontrol mekanizmasının devamlılığının sağlanması ve sistematik yaklaşımın kurumda hakim kılınması açısından yılda en az bir defa iç tetkik faaliyetinin gerçekleştirilmesi faydalı olmaktadır. Denetimler objektif olarak, denetlenen bölümden bağımsız ve yeterlilik sahibi denetçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

İç Tetkikçi Eğitimi Nedir?
 

Kurumunda iç tetkik faaliyetini gerçekleştirecek kişilerin alması gereken eğitimdir. Eğitim ISO 19011 standardı kapsamında verilir.
Bu eğitim genelikle İç Tetkik Eğitimi, İç Denetim Eğitimi, İç Denetçi ve İç Tetkikçi Eğitimi şeklinde de isimlendirilmektedir.

İç Tetkik Standardı Nedir?
 

ISO 19011 Standardı  Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu Standardıdır.

İç Tetkik Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 
 • İç tetkikin kapsamının ve tetkik çeklistinin belirlenmesi,
 • İç tetkik ilgili birimlere duyurulmuş olması,
 • İç tetkikin yapılacağı zamanın, yerin, tarihin planlanmış olması,
 • İç tetkiki gerçekleştirecek kişilerin görev yetki sorumluluklarının önceden belirlenmiş olması ve iç tetkik eğitimi almış kişilerden seçilmeleri gerekmektedir.