WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

AS 9100 ile AS 9110 un farkı nedir

May 20, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

 

AS 9110 nedir

AS 9110 standardı özel, ticari ve askeri uçaklara bakım, onarım ve revizyon hizmeti veren kuruluşlar için oluşturulmuş kriterleri belirler. Bu standart FAA’dan Parça İmalat Onayı almak isteyip, uçak parçaları ve bileşenlerini üreten şirketler için de geçerlidir.

AS 9100 nedir

Havacılık, Savunma Sanayi ve Uzay sektörüne hizmet veren tüm orijinal ekipman üreticilerinin, tasarım/imalat yapan kuruluşların ve tedarikçilerinin, iş yapmanın bir koşulu olarak AS 9100 belgesine sahip olmaları beklenmektedir.

 

AS 9110 ile AS 9100  Farkları

5.2.3 Establishing and Communicating the Safety Policy (Emniyet Politikası)

Kuruluş kalite politikasının yanı sıra bir emniyet politikası oluşturmalı, duyurmalı ve belli dönemlerde gözden geçirmeli

5.3 Organizasyonda bazı önemli roller tanımlanmıştır
5.3.1 Accountable Manager (Finans Müdürü)
5.3.2 Quality Manager (Kalite Müdürü)
5.3.3 Other Appointed Manager(s) (Atanmış Diğer müdürler)

7.1.1 (c) The availability of tools, equipment, maintenance data, facilities, materials, and necessary qualified persons, at the time the tasks are accomplished, to ensure the safe completion of activities. Yürütülen faaliyetlerin emniyetli olarak yerine getirildiğini garanti etmek için, yeterli miktardaki nitelikli insan, uygun teçhizat, malzeme ve teknik dokümanın varlığı sağlanmalıdır.

7.1.5.2 Measurement Traceability

Kuruluş faaliyetlerinde kullandığı ölçü aletlerinin kalibrelerinin yaptırılması ve geri çağrılması faaliyetlerini tanımlamalı ve takip etmelidir.

7.2 Competence

Kuruluş uçuşa elverişlilik kapsamında çalışan ve uçak parçalarının bakım/onarım/kalibrasyon/imalatlarını yapan personelin yetkilendirilmesini yetkili makam şartları ile müşteri ile yapılan sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirir.

7.3 Awareness (Farkındalık)

Kuruluş çalışanlarını ürün emniyeti, emniyet politikası ve emniyet hedefleri, etik davranışın önemi, insan faktörleri konusunda bilinçlendirmeli ve söz konusu hususların yürütülen bakım onarım faaliyetlerine etkileri kapsamında bilgilendirmelidir.

7.5 Documented Information (Dokümante Edilmiş Bilgi)

Kuruluş tarafından oluşturulan dokümante edilmiş bilgiler ürün emniyet yönetiminin etkinliğini sağlamalıdır.

7.5.2 Creating and Updating

Kuruluş faaliyetlerinde kullandığı dokümante edilmiş bilgilerin kimin tarafından, nasıl ve hangi şartlarda güncelleştirileceğini tanımlamalıdır.

7.5.3.2 Kuruluş iptal edilmiş yada eski versiyon dokümante edilmiş bilgilerin kullanımının engellenmesi konusundaki tedbirlerini tanımlamalıdır.

8.1 Operational Planning and Control

Kuruluşlar süreçlerini planlamalı, kontrol etmeli ve süreci işletirken ihtiyaç duyduğu 8.1 in alt maddelerinde verilen kaynakları sağlamalıdır.

8.1.1 Operational Risk Management

Kuruluş bünyesinde yürütülen faaliyetler esnasında ortaya çıkması muhtemel faaliyet risk kaynaklarının tespiti, önceliklerine göre riskleri azaltıcı/önleyici tedbirlerin ile risk değerlendirme kriterlerinin ve sorumlularının belirlenmesi hususları tanımlanmalıdır.

8.1.2 Configuration Management (Konfigürasyon Yönetimi)

Kuruluşta yürütülen faaliyetler kapsamında ürünlerin fiziksel/işlevsel/ yazılım karakteristiklerini tanımlamak ve belgelemek, ürünlere ve özelliklerine gelen değişiklikleri kontrol etmek, değişiklik işlemini ve gerçekleştirme durumunu kayıt ve rapor etmek için yapılan teknik ve yönetimsel talimat ve kontrol işlemleri konfigürasyon yönetimi olarak tanımlanır.

8.1.3 Product Safety (Ürün emniyeti)

Kuruluş ürün emniyetini sağlamak için aldığı tedbirleri tanımlamalıdır.

8.1.4 Prevention of Counterfeit Parts (Sahte Parçaların Önlenmesi)

Kuruluş sahte veya şüpheli sahte parça kullanımının önlenmesi ve bu parçaların kullanılarak bakım onarım ve imalat faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin önlenmesi için alacağı tedbirleri tanımlamalıdır.

8.1.5 Prevention of Suspected Unapproved Parts (Şüpheli Onaylanmamış Parçaların Önlenmesi)

Kuruluş onaylanmamış şüpheli parçaların kullanımının önlenmesi kapsamındaki süreçleri planlayıp uygulamalı ve etkinliğini denetlemelidir.

8.1.6 Installation of Approved Parts (Onaylı Parçaların Montajı)

Kuruluş onaylanan parçalar ile ilgili olarak süreçlerini planlamalı uygulamalı ve etkinliğini denetlemelidir.

8.5.1.1 Control of Equipment, Tools, and Software Programs (Üretim Ekipmanları, Araçları ve Yazılımların Kontrolü)

Ürün gerçekleştirmede kullanılan bakım ekipmanları ve araçları ile yazılımların kontrolü, doğrulanması, kullanımdan önce geçerli kılınmaları, periyodik kontrolleri sağlanmalıdır.

8.5.1.2 Validation and Control of Special Processes (Özel Proseslerin Geçerli Kılınması ve Kontrolü)

Özel proseslerin, tasarım onayı sahibi tarafından yayımlanan teknik veri paketi ile uyumlu olması, kullanımından önce geçerli kılınıp doğrulanması, görev yapacak personelin vasıflandırılması ve prosesin onaylanması sağlanmalıdır.

8.5.1.4 Evaluation of a New Capability (Yeni Kabiliyetlerin Değerlendirilmesi)

Yeni kabiliyet kazanımıyla birlikte gerçekleştirilecek hususlar (ilk ürün kontrolü dahil olmak üzere) tanımlanmalıdır.

9.3 Management Review (Yönetim gözden Geçirme)

YGG toplantıları içeriği emniyet politikasının gözden geçirilmesini, emniyet hedeflerinin durumlarını, zamanında teslimat ve ürün emniyet performansını içermelidir