KAIZEN Nedir?

KAIZEN Nedir?

Kasım 22, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Kaizen sürekli iyileştirme prosesinin kaynağı ana felsefesidir. Japoncada  Kai, değişim, Zen, iyi daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan Kaizen, iyileştirerek değiştirme anlamına gelmektedir. Bu kelime ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam biçimini de ifade eder: O da “Her geçen günün bir önceki günden  daha iyi olması için yürütülen faaliyetlerde ve günlük yaşamımızda sürekli çaba göstermektir.”

Aslında gerçekleştirilecek iyileştirmedeki amaç, küçük küçük zıplamalarla, sürekli bir iyileştirme faaliyeti elde etmektir. Üretimde harcanan zaman, maliyet gibi süreç performans kriterlerinin, yavaş yavaş fakat sürekli olarak iyileştirilmesi hedeflenir. Burada amaç sonuçlardan çok sürecin iyileştirilmesidir. Bu sayede kısa vadede sonuçlarda iyileşme, uzun vadede ise gelişme elde edilir. Kaizen’de insan faktörünün diğer üretim süreçlerine göre ayrı bir önemi vardır. Bu sebeple öncelik takım çalışmasının işleyişidir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek takım çalışmaları ile küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi amaçlanır.

Ayrıca kaizen, iyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi kolay olan bir yöntemdir.

Sürekli iyileştirme uygulamalarındaki amaç, çalışanların davranışsal olarak her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin  yollarını aramasıdır. 

10.3 Sürekli İyileştirme
Kuruluş, Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli  iyileştirmelidir.

Kuruluş, analiz ve değerlendirmenin sonuçlarını, yönetimin gözden  geçirmesi çıktılarını, sürekli iyileşmenin parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların  belirlenmesinin tayini için değerlendirmelidir

Sürekli İyileştirme Faaliyetleri

 • PUKÖ Çevrimi Uygulamaları
 • KAIZEN Uygulamaları
 • 6 Sigma Uygulamaları
 • Kalite Çemberi Faaliyetleri
 • Süreç İyileştirme Faaliyetleri
 • Düzeltici Faaliyetler
 • İç Tetkikler

PUKÖ Çevrimi Nedir?

 • PUKÖ döngüsünün açılımı sırasıyla şu şekildedir:

  Planla,
  Uygula,
  Kontrol et,
  Önlem al.

Planlama PUKÖ döngüsünün en önemli noktasıdır. Planlama evresi ne kadar iyi olursa diğer evrelerde sorun çıkma olasılığı en aza iner. Önlem al evresi belki çok az bir işlev kazanır. Bunun için planlama aceleye getirilmeden düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Bunun için gerekli olan veriler toplanmalıdır. Planlama evresinin sağlıksız ve dikkatsiz yapılması kontrol et evresinin de uzamasına sebep olur. Bu da sonuç olarak döngünün uzamasına ve sürecin istenen verime ulaşmasını engeller.

Uygulama aşaması planın uygulandığı aşamadır. Yürütülen her faaliyetin plana göre icra edilmesidir. Bu aşamanın sorunsuz gerçekleşmesi planlama evresine bağlıdır.

Kontrol etme aşaması, yürütülen faaliyetin sonuç verip vermediğinin verdiyse ne düzeyde verdiğinin incelendiği aşamadır. Bunun için performans kriterleri dikkate alınır. Performans kriterleri planlama dokümanında belirtilen periyotlarda takip edilir analizleri yapılır. Eğer sonuçlar başarılı çıkarsa değerler/performans kriterleri iyileştirilir.

Önlem al evresi eksiklerin belirlenip, giderilmeye çalışıldığı aşamadır. Hedeflenen ve gerçekleşen performans durumuna göre çalışmalar yapılır. Limit altında kalan performans değerleri için düzeltici faaliyet başlatılır.

6 Sigma Nedir?

6 Sigma, bir kuruluştaki iş başarısının sürdürebilirliğini sağlamak ve verimliliği dahada geliştirmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir iyileştirme uygulamasıdır. Kuruluşlardaki performans düşüklüğünün temel sebebi değişkenliktir. 6 Sigma uygulamasının temel amacı üretim faaliyetlerindeki bu değişkenliği ortadan kaldırmaktır. Bu durum üretimde toleranslar dahilinde yapılacak faaliyetlerin sürekliliğini ve devamlılığını sağlayacaktır.

Sürekli İyileştirme Felsefesini Uygulamanın Kuruluşlara Sağladığı faydalar

 • Kuruluş faaliyetlerinde bir canlılık oluşur.
 • Çalışanların bilgi ve beceri düzeyleri artar, motivasyonları yükselir.
 • Temel rekabet unsurlarında hızlı bir gelişme sağlanır.
 • Birbirleriyle etkileşim halinde olan bölümler ortak sorunlarını en kısa yoldan, kalıcı bir şekilde çözerler.
 • Kuruluştaki her bir bölüm, üzerine düşen görevi daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirir.
 • Kuruluştaki her birimin aynı hedef doğrultusunda çalışması sağlanır.

ISO 9001 2008 ile ISO 9001 2015 Revizyonları Arasındaki Farklar

4. KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1.KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI
4.2.İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİNİN VE İHTİYAÇLARININ ANLAŞILMASI
4.3.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ
4.4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ
5.LİDERLİK
5.1.LİDERLİK VE BAĞLILIK
5.2.POLİTİKA
5.3.KURULUŞTAKİ ROL, SORUMLULUK VE YETKİLERİ
6.PLANLAMA
6.1.RİSK VE FIRSATLARI KAPSAYACAK FAALİYETLER
6.2.KALİTE HEDEFLERİ VE BUNLARA ULAŞIM PLANI
6.3.DEĞİŞİKLİĞİN PLANLANMASI
7.DESTEK
7.1.KAYNAKLAR
7.2.YETERLİLİK
7.3.FARKINDALIK
7.4.İLETİŞİM
7.5.DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ
8.OPERASYONLAR
8.1.OPERASYONLARIN PLANLANMASI VE KONTROLÜ
8.2.ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR
8.3.ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
8.4.DIŞARIDAN SAĞLANMIŞ PROSESLERİN, ÜRÜNLERİN VE SERVİSLERİN KONTROLÜ
8.5.ÜRETİM VE HİZMETİN KONTROLÜ
8.6.ÜRÜN VE HİZMETLERİN SERBEST BIRAKILMASI
8.7.UYGUN OLMAYAN ÇIKTILARIN KONTROLÜ
9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1.İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
9.2.İÇ DENETİM
9.3.YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME
10.İYİLEŞTİRME
10.1GENEL
10.2UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER
10.3SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

ISO 9001:2008 Standardı Kapsamı

4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1.GENEL ŞARTLAR
4.2.DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1.YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2.MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3.KALİTE POLİTİKASI
5.4.PLANLAMA
5.5.SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1.KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2.İNSAN KAYNAKLARI
6.3.ALT YAPI
6.4.ÇALIŞMA ORTAMI
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2.MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3.TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4.SATIN ALMA
7.5.ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU
7.6.İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1.GENEL 
8.2.İZLEME VE ÖLÇME
8.3.UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4.VERİ ANALİZİ
8.5.İYİLEŞTİRME

ISO 9001:2015
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye