ISO 9001:2015 Standardı Kapsamı

ISO 9001:2015 Standardı Kapsamı

Temmuz 26, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

ISO 9001 Kapsamı

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

3. TERİMLER TARİFLER

4. KURULUŞ BAĞLAMI
Kuruluşun amacı ve stratejik tarafı ile ilişkili olarak, kalite yönetim sisteminin hedeflenen başarısını etkileyen iç ve dış hususların belirlenmesini istemektedir.

4.1 Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması
Kuruluşun organizasyon yapısı ve bünyesinde yürüttüğü faaliyetler tanımlanır, kuruluşun amacı ve stratejik yönü ile ilgili olarak kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlar tanımlanır.


4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerin Anlaşılması
Kuruluşun tarafları/paydaşları, paydaşlarıyla etkileşimleri, paydaşların beklentileri, kuruluşun paydaşlardan beklentileri ve karşılanma dereceleri tanımlanır


4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamını Belirleme
Kuruluşun faaliyet kapsamı tanımlanır


4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Süreçleri
Kuruluşun kalite yönetim sistemi kapsamındaki süreçleri tanımlanır


5. LİDERLİK


5.1 Liderlik ve taahhüt
Üst yönetimin kuruluşta kalite yönetim sistemin kurulması kapsamında vereceği destek taahhüt tanımlanır.


5.2 Kalite Politikası
Standardın ilgili maddesi kapsamında kuruluş kalite politikasını belirler.


5.3 Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluştaki kurumsal görev yetki ve sorumluluklar tanımlanır.

6. PLANLAMA


6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
Kuruluş kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına erişmeyi etkileyebilecek riskleri tanımlar, riskleri takip eder, potansiyel etkilerini yok etmek için önlemler alır.


6.2 Kalite hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
Kuruluş kalite hedeflerini belirler, bu hedefleri gerçekleştirmek için planlama yapar, hedeflerin gerçekleşmelerini dönemsel takip eder, gerçekleşmeme ihtimaline karşı önlem alır.


6.3 Değişikliklerin Planlaması
Kuruluş yapısında gerçekleştireceği muhtemel değişiklikleri, kalite yönetim sisteminin işleyişini bozmayacak şekilde, mevcut uygulamaları aksatmayacak şekilde planlar.

7. DESTEK


7.1 Kaynaklar
Kuruluş bünyesinde yürütülen faaliyetler için ihtiyaç duyulan tüm kaynaklar tanımlanır.


7.2 Yetkinlik
Kuruluşta personelin yetkinlik kazanması için verilen eğitimler, hangi iş için hangi personelin yetkilendirilmesi/vasıflandırılması, yöntemleri, dokümantasyonunu tanımlar.


7.3 Farkındalık
Kuruluşta çalışan personelin farkında olması ve bilmesi gereken standartta tanımlı hususları içerir.


7.4 İletişim
Kuruluşun iç ve dış iletişim yöntemlerini içerir.


7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
Kuruluşun sahip olduğu kalite yönetim sistemi kapsamında oluşturduğu formlar, şemalar, kayıtlar, prosedürler, vb.

8. OPERASYON


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
Kuruluştaki ana faaliyetlere ilişkin planlama ve kontrol faaliyetleri.


8.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar
Kuruluştaki üretim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme/satış şartlarının belirlenmesi, sözleşmelerin gözden geçirilmesi, müşteri geri beslemelerinin analiz edilip değerlendirilmesi,


8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirilmesi
Ürün/hizmet tasarın gereklerinin tanımlanması, planlanması, tasarımın gerçekleştirme şartlarının yerine getirilmesi.


8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü
Kuruluşun faaliyetlerinin devamı için dışarıdan tedarik edilen ürün ve hizmetlerin kabul şartları ve kontrolünü tanımlar.


8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu
Kuruluşta yürütülen faaliyetin nasıl ve hangi referans dokümanlara göre icra edileceği tanımlanır.


8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest bırakılması
Kuruluşta ürün ve hizmetin geçerli kılınması, onaylanıp müşteriye sunulmasını kapsar.


8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
Faaliyetler sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar/uygun olmayan ürün kapsamında yürütülen faaliyetleri tanımlar


9 PERFORMANS DEĞERLENDİRME


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Kuruluşta kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve iyileştirilmesi kapsamında icra edilen izleme, ölçme ve analiz yöntemlerini tanımlar.


9.2 İç Tetkik
Kuruluşun kendi bünyesinde yürüttüğü tetkik faaliyetlerinin tanımlanmasıdır.


9 3 Yönetim Gözden Geçirilmesi
Kuruluşun kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri belli periyotlarla üst yönetim nezaretinde gözden geçirerek değerlendirmesi faaliyetidir.

10 İYİLEŞTİRME

10.1 Genel


10.2 Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler
Kuruluşta faaliyetler esnasında ortaya çıkan uygunsuzlukların kayıt altına alınması, düzeltilmesi ve kök sebep analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini içerir.


10.3 Sürekli İyileştirme
Kuruluşun kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen her türlü aksiyonlar.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye