ISO 19011 Yönetim Sitemleri Tetkik Klavuzu

ISO 19011 Yönetim Sitemleri Tetkik Klavuzu

Ekim 22, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

ISO 19011 Nedir?

ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzudur.
ISO 19011, bir kuruluşta sahip olunan tüm yönetim sistemlerinin denetlenmesi hakkında bilgiler sunar. Denetim programının yönetilmesi, denetimin aşamaları ve yürütülmesi, denetime katılan tarafların sorumlulukları, denetçi özellikleri ve iletişim konuları standardın maddeleri arasında yer alır.

Tetkik Faaliyetinin İlkeleri

 • Dürüst ve adil yaklaşım
 • Ahlaki davranış
 • Profesyonel yaklaşım ve özen
 • Gizlilik
 • Bağımsızlık
 • Delile dayalı yaklaşım
 • Risk odaklı yaklaşım

Tetkikin Aşamaları

Bir tetkik aşağıdaki aşamaları içermelidir:

 • Hazırlık (Denetimin planlanması, denetim kriterlerinin ve denetimde kullanılacak çeklistlerin hazırlaması, denetimin kapsamının belirlenmesi, denetimin tarihi ve süresinin belirlenmesi, denetim ekibinin oluşturulması )
 • Denetimin gerçekleştirilmesi (Açılış toplantısının yapılması, doküman takibi, uygulamaların kontrolü, kayıt tutma, bulguların belirlenmesi ve kayıt altına alınması, kapanış toplantısının gerçekleştirilmesi)
 • Raporlama (Düzeltici faaliyetlerin başlatılması, denetim raporunun oluşturulması, delillerin kayıt altına alınması (fotoğraflar, notlar, tutanaklar, görüşme kayıtları)
 • Sonuçların izlenmesi (Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, takip denetimi, etkinlik kontrolleri )

İç Tetkik Nedir?

İç tetkik kuruluşun tabi olduğu standartlar kapsamında, kuruluş içerisinde yürütülen faaliyetlerin etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere icra edilen denetleme faaliyetidir. İç tetkikte amaç, kuruluşun zayıf ve geliştirilmeye açık noktalarının objektif , bağımsız ve yetkilendirilmiş denetçiler tarafından tespit edilmesi, oluşabilecek problemlerin önceden tahmin edilmesi ve sistemin geliştirilmesi amacıyla fırsatların yakalanmasıdır.
Denetim periyodu ve süresi, denetlenecek birim, bölümler, faaliyetler, ürün ve hizmetlerin kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi doğrultusunda, belli bir plan dahilinde belirlenerek gerçekleştirilir. Yürütülen faaliyetlerdeki kontrol mekanizmasının devamlılığının sağlanması ve sistematik yaklaşımın kurumda hakim kılınması açısından yılda en az bir defa iç tetkik faaliyetinin gerçekleştirilmesi faydalı olmaktadır. Denetimler objektif olarak, denetlenen bölümden bağımsız ve yeterlilik sahibi denetçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

İç Tetkikçi Eğitimi Nedir?

Kurumunda iç tetkik faaliyetini gerçekleştirecek kişilerin alması gereken eğitimdir. Eğitim ISO 19011 standardı kapsamında verilir.
Bu eğitim genelikle İç Tetkik Eğitimi, İç Denetim Eğitimi, İç Denetçi ve İç Tetkikçi Eğitimi şeklinde de isimlendirilmektedir.

İç Tetkik Standardı Nedir?

ISO 19011 Standardı  Yönetim Sistemleri Tetkik Klavuzu Standardıdır.

İç Tetkik Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • İç tetkikin kapsamının ve tetkik çeklistinin belirlenmesi,
 • İç tetkik ilgili birimlere duyurulmuş olması,
 • İç tetkikin yapılacağı zamanın, yerin, tarihin planlanmış olması,
 • İç tetkiki gerçekleştirecek kişilerin görev yetki sorumluluklarının önceden belirlenmiş olması ve iç tetkik eğitimi almış kişilerden seçilmeleri gerekmektedir.

ISO 9001:2015 revizyonu ile ISO 9001:2008 standardı arasındaki farklar nelerdir?

ISO 9001 standardının 2015 revizyonu ile birlikte tüm standart maddelerinde gerek kavramsal gerekse yapısal olarak bir çok değişiklik yansıtılmıştır.Bu değişikliklerden bazıları;

Firmalar Kuruluşun Bağlamı maddesi altında, kuruluşlarının ana faaliyetlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamaları ve bunların farkında olmaları beklenmektedir.

ISO 9001:2008 kapsamında yer alan tüm prosedürler, talimatlar, planlar, ve kalite kayıtları, ISO 9001:2015 ile birlikte “Dokümante Edilmiş Bilgi” olarak tanımlanmaya başlanıldı.

ISO 9001:2008 de hariç tutmalar vardı. Eğer uygulamadığınız bir standart maddesi bulunuyorsa bu el kitabında tanımlanarak hariç tutulup, kalite yönetim sistemi dışında bırakılabiliyordu. ISO 9001:2015 revizyonu ile standart gereği hiç bir maddeyi bir cümle ile hariç tutma imkanımız kalmadı.

ISO 9001 standardının 2015 revizyonu ile Kurumların yazılı ve sözlü elde ettikleri tecrübeler Kurumsal Bilgi olarak adlandırılmış, kurumların bu kurumsal bilgiyi nasıl sakladıkları ve nasıl aktardıklarının yöntemlerini tanımlamaları istenmiştir.

ISO 9001:2015 ile ISO 9001:2008 standartları arasındaki farklardan birisi de, önleyici faaliyet yerine getirilen risk odaklı yönetim yaklaşımdır. Kısaca, riskin olduktan sonra önlenmesi yerine olmadan önce öngörülüp gereken tedbirlerin alınmasına dayalı risk odaklı yaklaşım ISO 9001′ nin yeni revizyonu kapsamında gelen yenilikler arasında sayabiliriz.HTMLÖnizleme

Değişen Tanımlamalar

Ürün ifadesi yerine ………… Ürün ve hizmetler
Prosedürler, talimatlar ve kalite kayıtları …….. Dokümante Edilmiş Bilgi
Çalışma Ortamı ………… Proseslerin işletilmesi için ortam
İzleme ve Ölçme Cihazları ………. İzleme ve ölçme kaynakları
Satın alınan ürün ………… Dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetler
Tedarikçi …………. Dış sağlayıcı
Kalite amaçları ……… Kalite hedefleri

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 Kalite Belgesi organizasyonlara yönelik olarak müşteri memnuniyetinin artırılması, kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlayan ISO kalite yönetim sistemi belgesidir. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerin en iyi şekilde izlenmesine ve yönetimine yardımcı olur. Dünyadaki en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmalarına ve gelişimlerindeki sürekliliğin sağlanmasına olanak tanır.

ISO 9001:2015 Standardı Aşağıda Başlıkları Verilen Bölümlerden Oluşmaktadır:

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
 3. Terimler ve tarifler
 4. Kuruluşun bağlamı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destekler
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 1. Pazarda daha istikrarlı bir firma olmanıza olanak sağlar,
 2. Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,
 3. Çalışanların kalite bilincinde artış sağlar,
 4. Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,
 5. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlar,
 6. Girdi kontrol ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlar,
 7. İyi bir kalite yönetim sistemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder,
 8. Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden bir adım öne çıkarır,
 9. Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar,
 10. İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır,
 11. Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder,
 12. Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır,
 13. Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.

Diğer Linkler

ISO 9001
ISO 14001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye